nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 2559   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2018-06   28986   불당
2011-12   205320   불당
2014-05   123206   불당
2016-08   50333   불당
2016-05   69074   불당
2016-06   40770   불당
2016-05   42503   불당
2016-03   8887   불당
2019-05   2336   불당
2019-02   3915   불당
2019-02   2874   불당
2019-02   2633   불당
2019-02   3090   불당
2019-02   2560   불당
2019-02   2758   불당
2019-02   2479   불당
2019-02   2576   불당
2019-02   2407   불당
2019-02   2854   불당
2019-02   2582   불당
2019-01   2614   돼지코구뇽
2018-10   2363   불당
2018-10   2272   불당
2018-10   2284   불당
2018-10   2245   불당
2018-10   2283   불당
2018-10   2244   불당
2018-10   2225   불당
2018-10   2173   불당
2018-10   2219   불당
2018-10   2268   불당
2018-10   2470   불당