nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 3655   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2015-09   93624   불당
2016-08   55944   불당
2014-05   129160   불당
2015-05   109828   불당
2016-06   44742   불당
2016-05   46811   불당
2016-03   9887   불당
2019-05   3434   불당
2019-02   5315   불당
2019-02   3875   불당
2019-02   3661   불당
2019-02   4396   불당
2019-02   3656   불당
2019-02   3841   불당
2019-02   3560   불당
2019-02   3701   불당
2019-02   3429   불당
2019-02   4074   불당
2019-02   3658   불당
2019-01   3693   돼지코구뇽
2018-10   3141   불당
2018-10   3012   불당
2018-10   3063   불당
2018-10   2983   불당
2018-10   3071   불당
2018-10   3015   불당
2018-10   2972   불당
2018-10   2875   불당
2018-10   2950   불당
2018-10   3004   불당
2018-10   3322   불당