nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 25   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -
고성능 캐시 서버 STON
DB/WAS 부하 절감과 캐싱 기반의 다양한 미디어 기능을 월과금으로 이용해보세요
오픈소스 전문기업 락플레이스
오픈소스 국내 업계 No 1. 클라우드, 빅데이터 컨설팅 및 마이그레이션 전문기업
NGINX 교보문고
NGINX, 신간, 베스트셀러 업데이트, 최대1만원 할인+바로드림 서비스!
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/57
     
2015-09   68483   불당
2015-10   73474   불당
2014-05   108250   불당
2014-06   121437   불당
2015-09   71073   불당
2016-06   31103   불당
2016-05   33015   불당
2016-03   6504   불당
02-09   36   불당
02-09   25   불당
02-09   25   불당
02-09   42   불당
02-09   26   불당
02-09   31   불당
02-09   28   불당
02-08   34   불당
02-08   36   불당
02-07   37   불당
02-01   42   불당
01-10   148   돼지코구뇽
2018-10   530   불당
2018-10   486   불당
2018-10   463   불당
2018-10   490   불당
2018-10   491   불당
2018-10   463   불당
2018-10   465   불당
2018-10   459   불당
2018-10   457   불당
2018-10   473   불당
2018-10   536   불당
2018-07   1363   불당