nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 2439   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2015-09   87129   불당
2014-06   137195   불당
2016-07   63016   불당
2016-05   68059   불당
2015-09   83907   불당
2016-06   40336   불당
2016-05   42051   불당
2016-03   8785   불당
2019-05   2210   불당
2019-02   3765   불당
2019-02   2766   불당
2019-02   2534   불당
2019-02   2925   불당
2019-02   2440   불당
2019-02   2624   불당
2019-02   2370   불당
2019-02   2436   불당
2019-02   2297   불당
2019-02   2716   불당
2019-02   2475   불당
2019-01   2511   돼지코구뇽
2018-10   2273   불당
2018-10   2185   불당
2018-10   2186   불당
2018-10   2160   불당
2018-10   2200   불당
2018-10   2171   불당
2018-10   2136   불당
2018-10   2098   불당
2018-10   2136   불당
2018-10   2182   불당
2018-10   2387   불당