nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 2165   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2014-05   121863   불당
2016-08   48136   불당
2015-11   65908   불당
2016-07   61847   불당
2016-06   39722   불당
2016-05   41413   불당
2016-03   8605   불당
2019-05   1927   불당
2019-02   3443   불당
2019-02   2513   불당
2019-02   2291   불당
2019-02   2586   불당
2019-02   2166   불당
2019-02   2358   불당
2019-02   2102   불당
2019-02   2165   불당
2019-02   2046   불당
2019-02   2387   불당
2019-02   2192   불당
2019-01   2231   돼지코구뇽
2018-10   2093   불당
2018-10   2014   불당
2018-10   1998   불당
2018-10   1988   불당
2018-10   2025   불당
2018-10   2005   불당
2018-10   1971   불당
2018-10   1931   불당
2018-10   1966   불당
2018-10   2017   불당
2018-10   2206   불당