nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 835   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -
고성능 캐시 서버 STON
DB/WAS 부하 절감과 캐싱 기반의 다양한 미디어 기능을 월과금으로 이용해보세요
오픈소스 전문기업 락플레이스
오픈소스 국내 업계 No 1. 클라우드, 빅데이터 컨설팅 및 마이그레이션 전문기업
NGINX 교보문고
NGINX, 신간, 베스트셀러 업데이트, 최대1만원 할인+바로드림 서비스!
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/57
     
2014-06   126433   불당
2015-10   77960   불당
2016-05   56957   불당
2016-07   51367   불당
2016-06   34625   불당
2016-05   36306   불당
2016-03   7299   불당
05-14   464   불당
02-09   1810   불당
02-09   1153   불당
02-09   801   불당
02-09   1011   불당
02-09   836   불당
02-09   847   불당
02-09   796   불당
02-08   811   불당
02-08   793   불당
02-07   849   불당
02-01   843   불당
01-10   952   돼지코구뇽
2018-10   1159   불당
2018-10   1083   불당
2018-10   1035   불당
2018-10   1062   불당
2018-10   1080   불당
2018-10   1038   불당
2018-10   1041   불당
2018-10   992   불당
2018-10   1025   불당
2018-10   1061   불당
2018-10   1159   불당