nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 1086   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2015-09   77969   불당
2015-09   77030   불당
2016-08   39980   불당
2015-09   75021   불당
2016-06   35266   불당
2016-05   37003   불당
2016-03   7562   불당
05-14   745   불당
02-09   2098   불당
02-09   1397   불당
02-09   1048   불당
02-09   1289   불당
02-09   1087   불당
02-09   1122   불당
02-09   1036   불당
02-08   1045   불당
02-08   1027   불당
02-07   1114   불당
02-01   1099   불당
01-10   1180   돼지코구뇽
2018-10   1331   불당
2018-10   1241   불당
2018-10   1222   불당
2018-10   1228   불당
2018-10   1251   불당
2018-10   1208   불당
2018-10   1206   불당
2018-10   1156   불당
2018-10   1203   불당
2018-10   1237   불당
2018-10   1381   불당