nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 1767   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2018-06   23857   불당
2016-05   63388   불당
2015-11   62963   불당
2015-09   79981   불당
2015-10   83871   불당
2016-06   38071   불당
2016-05   39753   불당
2016-03   8265   불당
2019-05   1489   불당
2019-02   2976   불당
2019-02   2081   불당
2019-02   1718   불당
2019-02   2113   불당
2019-02   1768   불당
2019-02   1913   불당
2019-02   1696   불당
2019-02   1729   불당
2019-02   1668   불당
2019-02   1946   불당
2019-02   1793   불당
2019-01   1834   돼지코구뇽
2018-10   1828   불당
2018-10   1728   불당
2018-10   1724   불당
2018-10   1727   불당
2018-10   1753   불당
2018-10   1741   불당
2018-10   1695   불당
2018-10   1658   불당
2018-10   1710   불당
2018-10   1750   불당
2018-10   1916   불당