nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 2947   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2015-11   69544   불당
2014-06   140353   불당
2016-07   66548   불당
2015-09   86806   불당
2016-06   42056   불당
2016-05   43902   불당
2016-03   9172   불당
2019-05   2752   불당
2019-02   4389   불당
2019-02   3230   불당
2019-02   3003   불당
2019-02   3568   불당
2019-02   2948   불당
2019-02   3127   불당
2019-02   2859   불당
2019-02   2966   불당
2019-02   2748   불당
2019-02   3281   불당
2019-02   2944   불당
2019-01   2980   돼지코구뇽
2018-10   2590   불당
2018-10   2502   불당
2018-10   2518   불당
2018-10   2461   불당
2018-10   2516   불당
2018-10   2493   불당
2018-10   2461   불당
2018-10   2384   불당
2018-10   2439   불당
2018-10   2506   불당
2018-10   2751   불당