nginx - .htaccess가 적용안됨

불당   
   조회 2652   추천 0     비추천 0    

하하하... -..-...

OpenCode 사이트가 어쩐지 뭔가 이상하더라니.

단축주소가 안먹히고, 오류가 나오는게 nginx의 특성 때문.

보안은 강해지고 늙은 개발자는 힘들고.


- opencode.co.kr -


제목Page 1/57
     
2015-09   86654   불당
2016-07   64299   불당
2015-09   84711   불당
2014-05   123649   불당
2016-06   41052   불당
2016-05   42779   불당
2016-03   8929   불당
2019-05   2421   불당
2019-02   4062   불당
2019-02   2952   불당
2019-02   2714   불당
2019-02   3225   불당
2019-02   2653   불당
2019-02   2850   불당
2019-02   2563   불당
2019-02   2666   불당
2019-02   2487   불당
2019-02   2977   불당
2019-02   2661   불당
2019-01   2689   돼지코구뇽
2018-10   2421   불당
2018-10   2325   불당
2018-10   2342   불당
2018-10   2294   불당
2018-10   2345   불당
2018-10   2296   불당
2018-10   2271   불당
2018-10   2220   불당
2018-10   2272   불당
2018-10   2327   불당
2018-10   2530   불당