Touch Swipe 기능 테스트중 - 게시글 보기에서 왼쪽으로 쓸어주세요

불당   
   조회 9549   추천 0     비추천 0    

hammer.js의 touch swipe를 적용하는데 성공~!!!!


게시글 보기에서 게시글에 손을 대고 쓱~ 왼쪽으로 쓸어보세요.

목록이 나옵니다.

캬캬캬...


이런 대박 기능을... 그누보드 최초의 swipe이라능...

- opencode.co.kr -
진아얌 2014-02
헛 이거 다음카페에도 보던 기능인데
와 진짜 신기하네요 ㄷㄷ
     
불당 2014-02
다음카페의 기능은 tab에 swipe를 적용한 것인데, 안드로이드 기본 feature 입니다.
이거는 웹에서 하는 것이구요.
초간단이고 어설프지만... 이정도면 그래도...


제목Page 8/57
     
2016-05   59169   불당
2015-09   78023   불당
2015-10   79965   불당
2014-03   8639   돼지코구뇽
2014-03   8373   컴센스
2014-03   13265   불당
2014-03   8283   불당
2014-03   8394   진아얌
2014-03   8595   불당
2014-03   8196   불당
2014-02   8686   돼지코구뇽
2014-02   9207   불당
2014-02   9006   돼지코구뇽
2014-02   8464   불당
2014-02   9550   불당
2014-02   8184   불당
2014-02   8168   불당
2014-02   53158   불당
2014-02   8865   돼지코구뇽
2014-02   8987   진아얌
2014-02   9217   진아얌
2014-02   8875   진아얌
2014-02   8386   불당
2014-02   9978   진아얌
2014-02   8686   불당
2014-02   8861   불당
2014-02   9574   진아얌