PDO 개발 예제

불당   
   조회 4091  

mysqli와 달리 PDO로 하는 경우에는 큰 차이는 없습니다.

 

(변경전)

        $sql = " select count(*) as cnt from $g4[member_table] where mb_email = '$mb_email' ";
        $row = sql_fetch($sql);

 

(변경후)
        $stmt = $pdo_db->prepare(" select count(*) as cnt from $g4[member_table] where mb_email = :mb_email ");
        $stmt->bindParam(":mb_email", $mb_email);
        $row = pdo_fetch($stmt);

 

 

 

// PDO $stmt를 실행한 후 결과값에서 한행을 얻는다.
function pdo_fetch($stmt, $error=TRUE)
{

    if ($error)
        $stmt->execute() or die(print_r($stmt->errorInfo()));
    else
        $stmt->execute();

    $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
    $row = $stmt->fetch();

    return $row;
}

- opencode.co.kr -
리프팅은 리더스미의원 강남
주름 및 탄력개선, V라인얼굴만들기, 피부톤개선, 비수술, 빠른 일상생활복귀.
비절개맞춤코성형대표루체아의원
수십가지 비수술코성형종류 풍부한코성형경험 피부성형분야별 전담의책임진료 안전효과중시
엄마들이 극찬하는 하루키즈
여아옷 시즌 OFF 세일! 최대 30%, 단 7일! 가입시 2천원 즉시 적립까지!
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/9
     
2015-09   60876   불당
2016-08   28247   불당
2014-05   101059   불당
2015-05   77734   불당
2016-05   28403   불당
2012-10   9552   불당
2016-08   2884   불당
2016-08   2158   불당
2016-08   2115   불당
2016-08   3044   불당
2016-08   3194   불당
2016-08   1693   불당
2016-08   1889   불당
2015-10   3110   불당
2015-10   2894   불당
2015-09   4092   불당
2015-09   2715   불당
2015-09   3123   불당
2015-09   2987   불당
2015-09   3886   불당
2015-09   3082   불당
2015-09   2814   불당
2015-09   3052   불당
2015-09   2532   불당
2015-09   2726   불당
2014-06   4996   불당