yum으로 php 설치하기

불당   
   조회 3925  

yum install php

 

yum install php-fpm

 

chkconfig --add php-fpm

service php-fpm start

 

 

- opencode.co.kr -
새로운 코딩교실, 엘리스
KAIST에서 모두가 사용하는 코딩 플랫폼, 엘리스에서 시작하세요.
무료상담 국가고시정보지원센터
무료자료, 산후조리사, 각종 자격증 시험대비, 최신수험정보 무료제공
더모아 산후케어
산모 신생아 케어 .모유수유.전자바우처 가입업체 산후도우미 배상보험가입.전문관리사
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/22
     
2015-05   87713   불당
2015-09   68998   불당
2016-05   51753   불당
2015-10   73948   불당
2018-06   12737   불당
2015-11   53770   불당
2018-06   1078   불당
2018-06   1117   불당
2018-05   1391   불당
2018-05   877   불당
2017-08   1597   불당
2017-08   1638   불당
2016-10   3283   불당
2016-10   3526   불당
2016-06   3587   불당
2016-06   7786   불당
2016-06   7583   불당
2016-06   3514   불당
2016-05   3544   불당
2016-04   3926   불당
2016-03   4829   불당
2016-04   5394   불당
2016-04   4373   불당
2016-03   4213   불당
2016-03   4059   불당
2016-03   3485   불당