zabbix agent 설치

불당   
   조회 4432  

1. repo 추가
Centos 7
rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm
Centos 6
rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el6.noarch.rpm

2. 레포지토리 추가후 agent설치
yum -y install zabbix-agent

3. /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 파일 수정
Server=zabbix서버주소
ServerActive=zabbix서버주소
hostname=zabbix agent호스트명

4. zabbix agent 재시작
/etc/init.d/zabbix-agent restart
- opencode.co.kr -
오픈소스 전문기업 KT DS
오픈소스검증, 컴플라이언스, 기술지원, 서버 모니터링, 취약점진단
현대차 사내벤처 폴레드카시트
현대자동차 사내벤처 카시트, 국내유일 실제 차량 충돌테스트를 통과한 카시트
세계 넘버원 카시트 콩코드
기술을 통한 안전, 독일 콩코드 40년 안전의 대명사,회전형.토들러.주니어 카시트
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/21
     
2014-05   97248   불당
2015-10   61203   불당
2016-07   34319   불당
2015-09   57586   불당
2015-05   74727   불당
2015-11   43168   불당
2017-08   759   불당
2017-08   766   불당
2016-10   2387   불당
2016-10   2505   불당
2016-06   2551   불당
2016-06   5692   불당
2016-06   6122   불당
2016-06   2358   불당
2016-05   2553   불당
2016-04   2855   불당
2016-03   3598   불당
2016-04   3966   불당
2016-04   3317   불당
2016-03   3167   불당
2016-03   2953   불당
2016-03   2509   불당
2016-03   4433   불당
2016-03   2580   불당
2016-03   3830   불당
2016-03   2950   불당