zabbix agent 설치

불당   
   조회 4955  

1. repo 추가
Centos 7
rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm
Centos 6
rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el6.noarch.rpm

2. 레포지토리 추가후 agent설치
yum -y install zabbix-agent

3. /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 파일 수정
Server=zabbix서버주소
ServerActive=zabbix서버주소
hostname=zabbix agent호스트명

4. zabbix agent 재시작
/etc/init.d/zabbix-agent restart
- opencode.co.kr -
오픈소스 전문기업 KT DS
오픈소스검증, 컴플라이언스, 기술지원, 모니터링
식사대용식품 큐라파 웰빙예찬
자연농법으로 재배한 작물을 주원료로 하여 만든 깨끗한 코셔인증 생식 큐라파생식
234칼로리실화? 포켓샐러드
10가지맛, 누적판매 320만개, 한입밤고구마 35% 파격 할인
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 2/22
     
2015-09   60823   불당
2014-06   113419   불당
2016-05   28332   불당
2015-09   63886   불당
2016-08   28163   불당
2016-03   4956   불당
2016-03   2882   불당
2016-03   4212   불당
2016-03   3209   불당
2016-03   2851   불당
2016-03   4658   불당
2016-03   2710   불당
2016-03   3541   불당
2016-03   2869   불당
2016-03   6948   불당
2016-03   2864   불당
2016-03   3700   불당
2016-03   2929   불당
2016-03   13533   불당
2016-03   4347   불당
2016-03   2890   불당
2016-03   3437   불당
2016-03   2726   불당
2016-03   2742   불당
2016-03   2696   불당