areca 1220 cli

불당   
   조회 10577  

파일을 받아서 x64의 cli64를 업로드 하면 됩니다.
 
chmod u+x cli64 (실행파일로...)
./cli64 (실행명령)
 
CLI> vsf info
  # Name             Raid Name       Level   Capacity Ch/Id/Lun  State
===============================================================================
  1 ARC-1220-VOL#00  Raid Set # 00   Raid1+0  250.0GB 00/00/00   Normal
  2 ARC-1220-VOL#01  Raid Set # 01   Raid1+0  250.0GB 00/00/01   Normal
===============================================================================
GuiErrMsg<0x00>: Success.
CLI> rsf info
 #  Name             Disks TotalCap  FreeCap DiskChannels       State
===============================================================================
 1  Raid Set # 00        2  500.0GB    0.0GB 12                 Normal
 2  Raid Set # 01        2  500.0GB    0.0GB 34                 Normal
===============================================================================
GuiErrMsg<0x00>: Success.
CLI> disk info
  # Ch# ModelName                       Capacity  Usage
===============================================================================
  1  1  Hitachi HDS721025CLA382          250.1GB  Raid Set # 00
  2  2  Hitachi HDS721025CLA382          250.1GB  Raid Set # 00
  3  3  ST3250310AS                      250.1GB  Raid Set # 01
  4  4  ST3250410AS                      250.1GB  Raid Set # 01
  5  5  N.A.                               0.0GB  N.A.
  6  6  N.A.                               0.0GB  N.A.
  7  7  N.A.                               0.0GB  N.A.
  8  8  N.A.                               0.0GB  N.A.
===============================================================================
GuiErrMsg<0x00>: Success.
CLI> sys info
The System Information
===========================================
Main Processor     : 500MHz
CPU ICache Size    : 32KB
CPU DCache Size    : 32KB
CPU SCache Size    : 0KB
System Memory      : 256MB/333MHz/ECC
Firmware Version   : V1.39 2006-2-9
BOOT ROM Version   : V1.41 2006-5-24
Serial Number      : Y625CAAHAR201105
Controller Name    : ARC-1220
===========================================
GuiErrMsg<0x00>: Success.
- opencode.co.kr -
SK보안 CCTV
9900원 SK클라우드CCTV, SK무인경비, SK보안서비스를 한곳에서 만나보세요
산삼비교 소비자의눈
불만제로 등 홍삼 품질, 가격비교, 소비자의 눈 제품 추천,산삼
백년지기산야초 이주봉 심마니
직접 채심한 산삼만 판매 ! 심마니가 산삼 산행을 다니면서 직접 채심했습니다
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 10/22
     
2016-06   34630   불당
2014-05   113078   불당
2011-12   195104   불당
2015-10   77981   불당
2015-05   92330   불당
2013-04   8898   불당
2013-04   8821   불당
2013-04   10578   불당
2013-04   8999   불당
2013-04   9205   불당
2013-03   9195   불당
2013-03   9557   불당
2013-04   8780   불당
2013-03   9777   불당
2013-03   9195   불당
2013-03   10535   불당
2013-04   7167   불당
2013-03   7805   불당
2013-03   8333   불당
2013-03   8364   불당
2013-03   9987   불당
2013-03   9191   불당
2013-03   9531   불당
2013-03   7805   불당
2013-03   10955   불당