g4_member 테이블의 mb_memo_call 필드

불당   
   조회 8029  

g4_member 테이블의 mb_memo_call 필드는 나에게 쪽지를 발송한 회원의

정보를 넣고 있습니다. 그런데, 원본 그누에서는 무조건 update를 해서 1명의

쪽지 기록만 가지고 있습니다.

 

그래서, 요렇게 개선을 했죠.

http://opencode.co.kr/bbs/board.php?bo_table=gnu4_tips&wr_id=321

 

불당팩의 head.sub.php

---

// 쪽지를 받았나?
if ($member['mb_memo_call']) {
    //$mb = get_member($member[mb_memo_call], "mb_nick");
    $memo_call = explode(' ' ,trim($member[mb_memo_call]));
    $memo_sql = "";
    for ($i=0; $i < count($memo_call); $i++) {
        if ($i == 0)
            $memo_sql .= " mb_id = '$memo_call[$i]' ";
        else
            $memo_sql .= " or mb_id = '$memo_call[$i]' ";
    }
    $sql = " select mb_nick from $g4[member_table] where $memo_sql group by mb_nick ";
    $result = sql_query($sql);

    $mb_memo_nick = "";
    while ($row = sql_fetch_array($result))
        $mb_memo_nick .= $row['mb_nick'] . "/";

    sql_query(" update {$g4[member_table]} set mb_memo_call = '' where mb_id = '$member[mb_id]' ");

    alert($mb_memo_nick."님으로부터 쪽지가 전달되었습니다.", $_SERVER[REQUEST_URI]);
}

- opencode.co.kr -
파워잉글리쉬 전화 화상영어
원어민과 1:1 수업,무료첨삭,교재무료제공,강사공개 100%
W컨셉 가디건
유니크 디자이너 편집샵 W컨셉! 가디건, 기획특가, 신규회원10%.
위메프 가디건
특가대표 위메프! 최대 30% 중복 할인, 할인에 할인을 더하다!
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/1
     
2015-09   60847   불당
2015-05   77694   불당
2016-05   42732   불당
2015-11   47217   불당
2016-08   28206   불당
2014-02   6041   불당
2011-12   12848   불당
2011-10   10265   불당
2011-10   12799   불당
2009-06   8030   불당
2009-03   7942   불당
2009-02   19789   불당
2009-02   15604   불당
2009-02   13840   불당
2009-02   15559   불당
2009-02   18776   불당
2009-02   14403   불당
2009-06   7680   불당
2009-02   13772   불당
2009-02   29078   불당
2009-02   29926   불당