openssl 설치

불당   
   조회 9456  

 
ftp openssl.org로 접속해서, 최근 버젼의 소스를 다운로드 합니다.
 
./Configure
./config -fPIC
./make
./make install
 
그러면 /usr/local/ssl 디렉토리에 설치가 됩니다.
- opencode.co.kr -
OPENSSL 교보문고
온라인서점, e-교환권 최대 9천원+간편결제/카드혜택 8만6천원, 바로드림 서비스
메일나라 OPENSSL
국가공인 1등급기업메일, 보안메일, 창립1992년 호스팅전문가, 메일SSL무료제공
서버호스팅추천 아이네트호스팅
정품서버 특가,통합관리무료,무약정,즉시개통,24시기술지원,상품권증정
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/3
     
2016-05   29340   불당
2016-08   30582   불당
2011-12   186512   불당
2016-07   42254   불당
2015-10   66803   불당
2012-09   9328   불당
2012-01   14470   불당
2015-11   3213   불당
2015-11   2919   불당
2013-04   9823   불당
2013-02   9864   불당
2013-01   10619   불당
2012-12   10091   불당
2012-10   12979   불당
2012-10   10586   불당
2012-10   10281   불당
2012-09   9328   불당
2012-09   10878   불당
2012-09   9944   불당
2012-09   11052   불당
2012-09   15640   불당
2012-09   9917   불당
2012-09   9457   불당
2012-09   13681   불당
2012-09   23625   불당
2012-09   10251   불당
2012-06   8634   불당