openssl 설치

불당   
   조회 9726  

 
ftp openssl.org로 접속해서, 최근 버젼의 소스를 다운로드 합니다.
 
./Configure
./config -fPIC
./make
./make install
 
그러면 /usr/local/ssl 디렉토리에 설치가 됩니다.
- opencode.co.kr -
OPENSSL 교보문고
온라인서점, e-교환권 최대 9천원+간편결제/카드혜택 8만6천원, 바로드림 서비스
인성디지탈
네트워크 보안, 방화벽, 스위치, 주니퍼 네트웍스, 펄스 시큐어, 기가몬
서버호스팅추천 아이네트호스팅
100%당첨 서버이벤트! 1시간 퀵서버설치, 무료 보안서비스, 24시간 기술지원
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/3
     
2015-09   73490   불당
2018-06   15044   불당
2015-09   71298   불당
2016-05   54178   불당
2015-10   75546   불당
2012-09   9779   불당
2012-01   14836   불당
2015-11   3600   불당
2015-11   3282   불당
2013-04   10207   불당
2013-02   10187   불당
2013-01   10951   불당
2012-12   10343   불당
2012-10   13384   불당
2012-10   10863   불당
2012-10   10595   불당
2012-09   9779   불당
2012-09   11225   불당
2012-09   10225   불당
2012-09   11344   불당
2012-09   16076   불당
2012-09   10186   불당
2012-09   9727   불당
2012-09   14132   불당
2012-09   24393   불당
2012-09   10540   불당
2012-06   8866   불당