openssl 설치

불당   
   조회 9354  

 
ftp openssl.org로 접속해서, 최근 버젼의 소스를 다운로드 합니다.
 
./Configure
./config -fPIC
./make
./make install
 
그러면 /usr/local/ssl 디렉토리에 설치가 됩니다.
- opencode.co.kr -
OPENSSL 교보문고
온라인서점, e-교환권 최대 9천원+간편결제/카드혜택 8만6천원, 바로드림 서비스
메일나라 OPENSSL
국가공인 1등급기업메일, 보안메일, 창립1992년 호스팅전문가, 메일SSL무료제공
서버호스팅추천 아이네트호스팅
정품서버 특가,통합관리무료,무약정,즉시개통,24시기술지원,상품권증정
파워링크 AD   클릭초이스등록


제목Page 1/3
     
2011-12   184677   불당
2015-09   63654   불당
2016-05   28403   불당
2015-10   64783   불당
2015-09   63946   불당
2012-09   9150   불당
2012-01   14300   불당
2015-11   2981   불당
2015-11   2666   불당
2013-04   9639   불당
2013-02   9755   불당
2013-01   10419   불당
2012-12   10004   불당
2012-10   12818   불당
2012-10   10449   불당
2012-10   10133   불당
2012-09   9150   불당
2012-09   10749   불당
2012-09   9842   불당
2012-09   10928   불당
2012-09   15462   불당
2012-09   9793   불당
2012-09   9355   불당
2012-09   13449   불당
2012-09   23206   불당
2012-09   10141   불당
2012-06   8562   불당